Japāna

More: Tokija , Kioto , Nara , Nagoja , Hirosima , Osaka , Sapporo , Matsumoto , Kanazava , Hakone , Niigata , Otsu , Jokohama , Naha , Nikko , Fuji